Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2018-2021

Datum objave: 13.10.2017 13:03 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl.list CG”, br.7/2012), Ministarstvo javne uprave upućuje

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2018-2021

Ministarstvo javne uprave poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti sajber bezbjednosti, da učestvuju u procesu izbora kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2018-2021.

Za člana/icu radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Nevladina organizacija može da predloži kandidata/kinju za člana/icu radne grupe ako:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;
- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje se odnose sajber bezbjednost;
- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost koja se odnosi sajber bezbjednost;
- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce, odnosno namještenici/ce.

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/icu radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- posjeduje iskustvo u vezi sa pitanjima koja se odnose na sajber bezbjednost;
- nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

Nevladina organizacija uz predlog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe, dužna je da dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
- kopije akta o osnivanju i statuta;
- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini koje se odnose na sajber bezbjednost
- kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce, odnosno namještenici/ce.
- kontakt podatke (telefon ili e-mail adresa) nevladine organizacije koja predlaže kandidata.

Nevladina organizacija dostavlja i:

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/ce radne grupe;
- biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu koja se odnosi na sajber bezbjednost;
- izjavu kandidata da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
- izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu radne grupe.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave, CIRT-a i portalu e-uprave.

Predlaganje kandidata/kinje sa dokumentacijom dostavlja se lično na arhivu Ministarstva javne uprave ili putem pošte na adresu Ministarstvo javne uprave, Rimski trg 45, 81000 Podgorica sa napomenom „predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2018-2021.

Predlaganje kandidata/kinje sa dokumentacijom dostavlja se lično na arhivu Ministarstva javne uprave ili putem pošte na adresu Ministarstvo javne uprave, Rimski trg 45, 81000 Podgorica sa napomenom „predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2018-2021.

Predlog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE